لیست حامیان Subscribe

توضیحات صاحب درگاه:

خیلی مچکرم که بنده رو لایق حمایت مالی خودتون دونستید. و ممنون که حمایت میکنید تا استریم من بهتر و بهترتر بشه. لطفا توجه داشته باشید مبلغ حمایتی شما قابل برگشت نیست.

هدف: VR

6,109,663 از 15,000,000 تومان (40%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت:
حامیان برتر
Wolf man 10,200,000 تومان
Roastahm 5,000,000 تومان
مملی همیشه عاشق 4,568,000 تومان
Pegah 4,425,557 تومان
SingErfun 3,870,000 تومان
Mohammad-noob 2,850,000 تومان
xThemohsen 2,723,392 تومان
Behnam bighash 2,080,000 تومان
R4za_Az 1,922,456 تومان
آرمان 1,920,998 تومان