توضیحات صاحب درگاه:

تشکر میکنم از همه عزیزانی که حمایت میکنند و هر حمایت (هر چقدر)انرژی فوق العاده ای به من میدهد. در ضمن دقت کنید مبلغ به تومان میباشد و طبق قانون استریمینگ مبلغ حمایت به هیچ وجه برگشت داده نمیشود. خواهشا خواهشا اگر اختیار از خودت نداری دونیت نکن.

هدف: پرداخت بدهی (جهت شروع مجدد استریم) 2 از 9

611,238 از 1,000,000 تومان (61%)
انتخاب درگاه پرداخت: