بازگشت
نام حامیمبلغ حمایتتاریخ حمایت
بی تو هیچ وقت 😜😜😜5,000 تومان۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۱:۲۷:۰۸
بی نام3,000 تومان۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۱:۳۰:۵۸
هورام1,234 تومان۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۰:۵۴:۳۹
midsad5,000 تومان۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰۹:۳۲:۱۵
SSR|MAMAD5,000 تومان۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۰:۴۵:۱۰
ناصر5,000 تومان۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۲:۲۹:۴۳
فرزاد بمبک28,888 تومان۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۱:۲۷:۳۷
shezi5,000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۰:۵۶:۵۶
-5,000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۲۱:۵۸:۱۷
-50,000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۲۱:۵۵:۱۶
بازگشت به صفحه حمایت