بازگشت Subscribe
نام حامیمبلغ حمایتتاریخ حمایت
I_SOROUSH3,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۰۰:۴۴:۳۳
Makansmoky40,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۲:۵۶:۱۸
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۲:۵۲:۳۱
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰۰:۲۷:۲۹
DrDonate1,000,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۲۳:۴۸:۳۵
I_SOROUSHE3,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۲۳:۳۶:۳۳
I_SOROUSH4,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۰:۰۲:۲۵
MOTISOLIDSNAKE100,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۰:۰۱:۵۱
I_SOROUSH4,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۳:۵۹:۵۲
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۳:۵۸:۳۶
I_AMOURANTH2,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۳:۵۷:۳۹
I_SOROUSH LOVE KHALE AMO5,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۳:۵۴:۰۷
amir14,444 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۲:۰۴:۲۶
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۲۲:۰۹:۱۹
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰۰:۲۸:۴۴
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲۲:۳۳:۲۶
rasool_sdg10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۲۳:۰۵:۰۰
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۵:۵۳:۰۴
I_SOROUSH5,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲۳:۲۱:۰۱
I_SOROUSH5,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۲۲:۵۲:۰۹
Makansmoky50,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱:۳۱:۲۸
Makansmoky30,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱:۳۰:۱۷
amir20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱:۲۷:۲۵
-20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱:۲۶:۲۰
Makansmoky20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱:۲۴:۲۱
amir4,444 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱:۲۳:۵۴
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱:۲۲:۳۰
fatmw_b20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰۲:۱۱:۵۵
amir4,444 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰۲:۰۷:۲۸
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰۱:۴۷:۳۸
fatmw_b20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰۰:۴۸:۴۱
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰۰:۰۰:۴۱
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۲۳:۵۰:۱۱
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۱:۳۳:۲۳
DrDonate200,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۱:۳۲:۵۳
DrDonate1,000,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۱:۳۱:۲۵
DrDonate1,000,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۱:۳۰:۳۲
DrDonate1,000,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۱:۲۹:۳۲
the_koosha40,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۱:۲۷:۲۸
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۱:۰۸:۵۳
Soroush_tsm1,085 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۲۲:۲۸:۳۷
fatmw_b10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۴:۴۰:۱۰
Koorosh5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰۳:۵۴:۲۶
amir4,444 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰۱:۱۹:۲۳
amir4,444 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰۰:۴۶:۳۸
Itsreso50,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰۰:۱۵:۳۶
Koorosh2,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰۰:۰۹:۰۴
Koorosh3,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰۰:۰۷:۱۵
Koorosh5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۲۲:۰۵:۴۷
amir4,444 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰۰:۲۲:۵۷

در لیست بالا 50 حمایت آخر نمایش داده شده است.

بازگشت به صفحه حمایت
حامیان برتر
DrDonate 6,000,000 تومان
Makansmoky 442,949 تومان
MOTISOLIDSNAKE 300,000 تومان
fatmw_b 210,000 تومان
amir 184,433 تومان
Makan smoky 101,344 تومان
the_koosha 85,000 تومان
Itsreso 50,000 تومان
Makan 50,000 تومان
Koorosh 25,000 تومان